jpeg-2

 

jpeg

jpeg-1

 

jpeg-4

ผู้สนับสนุน

ร้านสกรีนเสื้อ ไทยซายน์

 
: ร้านสกรีนเสื้อ
: 076-330706
: 081-5693066
: 076-284078
    อ่านเพิ่มเติม...

ผูู้้้สนับสนุน ทดสอบ9

: ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
: 076-373233
: 081-958 4229
: 076-373233
    อ่านเพิ่มเติม...

ผูู้้้สนับสนุน ทดสอบ5

: ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
: 076-373233
: 081-958 4229
: 076-373233
    อ่านเพิ่มเติม...

ผูู้้้สนับสนุน ทดสอบ11

: ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
: 076-373233
: 081-958 4229
: 076-373233
    อ่านเพิ่มเติม...

ผูู้้้สนับสนุน ทดสอบ8

: ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
: 076-373233
: 081-958 4229
: 076-373233
    อ่านเพิ่มเติม...

ผู้สนัับสนุน ทดสอบ4

: ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
: 076-373233
: 081-958 4229
: 076-373233
    อ่านเพิ่มเติม...

ริมทาง @ฉลอง

: ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
: 076-373233
: 081-958 4229
: 076-373233
    อ่านเพิ่มเติม...

Read more...

ผูู้้้สนับสนุน ทดสอบ6

: ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
: 076-373233
: 081-958 4229
: 076-373233
    อ่านต่อ...

ผู้สนัับสนุน ทดสอบ14

: ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
: 076-373233
: 081-958 4229
: 076-373233
    อ่านเพิ่มเติม...

หมายเลขฉุกเฉิน
สถานีตำรวจภูเก็ต
ตำรวจท่องเที่ยว
ตำรวจน้ำ

  191,199
  0-7621-2115
  0-7622-5361
  0-7621-4368

ท่าอากาศยานภูเก็ต
สถานีขนส่งภูเก็ต 
สถานีดับเพลิงภูเก็ต
ไปรษณีย์ภูเก็ต
  0-7632-7230-5
  0-7621-1480 
  0-7621-1111
  0-7621-6951
ททท.
องค์การโทรศัพท์
รพ.สิริโรจน์
รพ.ป่าตอง
  0-7621-2213
  0-7621-2299 
  0-7621-0935
  0-7634-2633-4 
บขส.
รพ.วชิระ
รพ.มิชชั่น
รพ. กรุงเทพภูเก็ต
  0-7621-1480
  0-7621-2150
  0-7623-7220
  0-7625-4425